รูปหัวเว็บ
นายวิรุณ รักษามิตร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดเวทีสัมมนาเพื่อสืบค้นภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นเพื่อการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอประทาย อำเภอคง อำเภอบัวใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551
ลงทะเบีัยน
ปศุสัตว์อำเภอกล่าวต้อนรับ
กิจกรรมก่อนเปิดเวท
ผู้ใหญ่สงบ หาญกล้า เจ้าของศูนย์ฯ
สมาชิกจาก 3 อำเภอ
มากันด้วยความเต็มใจ
แยกกลุ่มระดมภูมิปัญญา กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
ตัวแทนกลุ่มนำเสนอภูมิปัญญา
มีหลากหลายภูมิปัญญา
หมอเฉลี่ยว เจ้าของโครงการ สรุปการจัดเวที
กิจกรรมในสถานที่จัดเวทีมีหมูหลุมให้ดูเป็นตัวอย่าง
เป็ดเทศทำรายได้ให้ตลอดปี
คอกโคเนื้อบริเวณในศูนย์ฯ
น้ำหมักชีวภาพ จุดเด่นของศูนย์ฯ
ห่าน รักษาความปลอดภัย
ปลูกพืชผักสวนครัวเป็นรายได้ประจำ
ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่เถียงนาน้อยในศูนย์ฯ