หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ของสำนักงานฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองบัววง อ.ลำทะเมนชัย ออกให้บริการ
รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว ,ฉีดวัคซีน, กำจัดหมัดเห็บ,ทำหมันสุนัข และแมว และให้ความรู้ด้าน การป้องกันโรคในสัตว์ตลอดจน ฝากความห่วงใย
ของรัฐบาลและของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง ปัญหาการประกอบอาชีพต่างๆ ที่บ้านใหม่ลำทะเมนชัย ม.6 ต.ไพล
อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก