หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโคเพศเมียจำนวน 1 ตัว มูลค่า 25,000 บาท จากผู้มีจิตศรัทธา ดร.พีรวรรณ วิวัฒนานนท์
ไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์ และมอบให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูอนุวัตรชินวงศ์(หลวง พ่อจอย ชินวังโส)วัดโนนไทย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ณ วัดโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก