หัวเว็บ
นายชยาวุธ  จันทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
พร้อมคณะกรรมการฯ นายอนุกูล  แสงทองฉาย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายรังสรรค์   ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัด และ น.สพ.มาโนชญ์ วงศ์แวว
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ  ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์
เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาออกใบอนุญาตฯ (ฆจส.2) จำนวน 2 โรง ได้แก่โรงฆ่าสัตว์ (สุกร)ของนายสมโพช  รากผักแว่น สถานประกอบการ
เลขที่ 57/1 หมู่ที่ 9 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย และโรงฆ่าสัตว์ (สุกร)ของนายจิระวิน จีนจันทึก สถานประกอบการ เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวน้อย
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556
ประชุมโรงฆ่าสัตว์
ประชุมโรงฆ่าสัตว์
ประชุมโรงฆ่าสัตว์
ประชุมโรงฆ่าสัตว์
ประชุมโรงฆ่าสัตว์
ประชุมโรงฆ่าสัตว์
ประชุมโรงฆ่าสัตว์
ประชุมโรงฆ่าสัตว์
ประชุมโรงฆ่าสัตว์
ประชุมโรงฆ่าสัตว์
กลับหน้าแรก