หัวเว็บ
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีดา ดำเนินการผสมเทียม รอบที่ 2 ในกระบือจำนวน 8 ตัว โดยใช้น้ำเชื้อพ่อกระบือพันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ให้สมาชิกกลุ่มกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย บ้านเมืองสูง-หนองเทียม หมู่ 8 และหมู่ 9 ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา และในวัว 10 ตัว ของประชาชนที่สนใจในพื้นที่ เพื่อเป็นการปรับปรุงพันธุ์กระบือไทยและส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยง
กระบือไทยที่มีลักษณะดี เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทยประจำปี 2564 นี้ด้วย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
กลับหน้าแรก