หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยนายอำนาจ สุรินทร์ต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง จัดอบรม
เพิ่มความรู้ให้กับอาสาปศุสัตว์ โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559 จำนวน 12 หมู่บ้าน ให้ความรู้ด้านกฏระเบียบ บทบาทหน้าที่
และมอบวัคซีน หนังสือมอบอำนาจในการปฎิบัติงานในพื้นที่ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก