หัวเว็บ

นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานรับมอบโค-กระบือ ไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 6 ตัว มูลค่า 160,000 บาท จากผู้มีจิตศรัทธา
คุณพรนิภา เกียรติเสริมสกุล คุณกัลยา คุณานันทกุล คุณอุมาภรณ์ สุพุทธิพงศ์ คุณธนพัฒน์ ต่อสัมพันธ์ คุณสุรัตน์ ประลองศิลป์ คุณธีรดา ทัพพันธุ์
คุณทวี กุลเลิศประเสริฐ นางสาวศิริวรรณ ซื่อสัตย์วุฒิกุล หจก.ทริปเปิ้ลเอ็น ดิเวลลอปเม้นท์ และนายอัด ไทยงูเหลือม มอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จำนวน 6 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายประจักษ์ กิติวรรณ
ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย นายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธี
ณ วัดโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558

ไถ่ชีวิตโคกระบือ
ไถ่ชีวิตโคกระบือ
ไถ่ชีวิตโคกระบือ
ไถ่ชีวิตโคกระบือ
ไถ่ชีวิตโคกระบือ
ไถ่ชีวิตโคกระบือ
ไถ่ชีวิตโคกระบือ
ไถ่ชีวิตโคกระบือ
ไถ่ชีวิตโคกระบือ
ไถ่ชีวิตโคกระบือ
ไถ่ชีวิตโคกระบือ
ไถ่ชีวิตโคกระบือ
ไถ่ชีวิตโคกระบือ
ไถ่ชีวิตโคกระบือ
ไถ่ชีวิตโคกระบือ
ไถ่ชีวิตโคกระบือ
ไถ่ชีวิตโคกระบือ
ไถ่ชีวิตโคกระบือ
ไถ่ชีวิตโคกระบือ
ไถ่ชีวิตโคกระบือ
ไถ่ชีวิตโคกระบือ
ไถ่ชีวิตโคกระบือ
ไถ่ชีวิตโคกระบือ
ไถ่ชีวิตโคกระบือ
กลับหน้าแรก