หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และชี้แจงโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกรกร ตามพระราชดำริ ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2555
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ด้านการเกษตร ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 4
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ประตูระบายน้ำโพธิ์เตี้ย ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555
หมอรณกร ขำีดี ถ่ายทอดความรู้การดูแลสุขภาพสัตว์ โรคสัตว์สู่คน
พี่น้องเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมรับฟังการบรรยาย
ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำโพธิ์เตี้ย ร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้อย่างใกล้ชิด
ตอบปัญหาด้า่นสุขภาพสัตว์ให้กับกลุ่มเกษตรกร
แนะนำบริการของปศุสัตว์อำเภอ โดยหมอเฉลียว หงษ์ทอง
ชี้แจงโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ให้กับกลุ่มเกษตรกร
กลับหน้าแรก