รูปหัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
“อาหารศึกษาเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านอาหารปลอดภัย” ณ โรงฆ่าสัตว์(โค-กระบือ) TJ ทองจันทร์ฟาร์ม
ของนางสาววิมลรัตน์ คำโคตร ตั้งอยู่เลขที่ 134 ม.8 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554
โดยมีนายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ฯ นายปิยวรรษ เจริญผล ปศุสัตว์อำเภอชุมพวง ให้การต้อนรับ ก่อนนำชมกิจกรรมฯ
ซึ่งกิจกรรมฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร
ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ อันได้แก่ สถานที่ผลิตอาหาร ฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน
โรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่สะอาดปลอดภัย ตลอดจนวิธีการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่เหมาะแก่การบริโภค
ซึ่งโรงฆ่าสัตว์โค-กระบือ TJ ทองจันทร์ฟาร์ม แห่งนี้ เป็นโรงฆ่าโค-กระบือแห่งใหม่ ที่มีระบบการผลิตถูกสุขลักษณะอนามัย
ประกอบกับ นางสาววิมลรัตน์ คำโคตร ยังเป็นผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้อมาตรฐานที่กรมปศุสัตว์รับรอง
และยังมีแผนจัดสร้างสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ทำให้สถานที่นี้มีศักยภาพและเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจด้านอาหารปลอดภัยให้แก่นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ดีแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา