หัวเว็บ
พันจ่าเอกสำเริง หลงเทพอรชุน ปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภอคง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายมังกร บุญคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบกระบือ จำนวน 50 ตัว มูลค่า 1,500,000 บาท ให้แก่เกษตรกร จำนวน 50 ราย ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นร่วมเป็นเกียรติในงาน
ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการพิจารณาช่วยเหลือตามเงื่อนไขของธนาคารโค-กระบือฯ จำนวน 18 ราย
ณ วัดบ้านตะโกโคก หมู่ที่ 4 ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก