หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมาย ให้ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ตามภารกิจกรมปศุสัตว์
ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งด้านปศุสัตว์ ที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านกุดพิมาน ต.กุดพิมาน
อ.ด่านขุนทด และกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านปรางค์กุญชร ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เพื่อสอบถามปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ ด้านการเกษตร อื่นๆ
ให้กำลังใจ บันทึก ปัญหาหรือข้อเสนอแนะเพื่อรายงานส่วนกลาง ทำความเข้าใจ และความห่วงใยในแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ
พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์ และแร่ธาตุก้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
กลับหน้าแรก