หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีดา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อ.สีดา
จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2558 ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ณ บ้านโนนกอก ม.5 บ้านโนนสมบรูณ์ ม.6 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา มีผู้มารับบริการ 46 ราย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก