รูปหัวเว็บ
นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้าง
โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา สรุปผลการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์นางวิมลรัตน์ คำโครต ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554