หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำหน่วยผสมเทียมออกให้บริการผสมเทียม เหนี่ยวนำการเป็นสัด ถ่ายพยาธิ และฉีดยาบำรุง
ให้แก่โค-กระบือของเกษตรกร พร้อมมอบแร่ธาตุก้อน และเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรหมู่ที่ 10 บ้านบุตานนท์ ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา สร้างความพึงพอใจให้ แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
ผสมเทียม
กลับหน้าแรก