รูปหัวเว็บ

จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการบริหารจัดการน้ำนมดิบทั้งระบบ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2552
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อตรวจสอบ อนุมัติการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และชดเชยราคาน้ำนมดิบให้กับเกษตรกร
ตามโครงการชดเชยราคาน้ำนมดิบ
โดยมีนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รองผู้ว่้าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุม