รูปหัวเว็บ
การอบรมเกษตรกรเครือข่ายการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของ 2 ฟาร์มสาธิต เพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก
ภายใต้ โครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมือง
ณ ฟาร์มสาธิต ทั้ง 2 ราย คือ ดาบตำรวจชนินทร ปัญญาเสมอทรัพย์ และนายเสริมชัย ศวัสกร หมู่ที่ 1 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา
เมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2551 สมาชิกเครือข่าย 2 ฟาร์ม ๆ ละ 30 คน รวม 60 ราย
ฟาร์ม ด.ต.ชนินทร เตรียมสถานที่อบรม
ด.ต.ชนินทร ลงทะเบียนสมาชิกเครือข่ายฟาร์ม
ปศุสัตว์อำเภอ ตรวจสอบข้อมูล เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน
ปศอ. ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการฯนี้
มีผู้ใหญ่บ้าน ร่วมดำเนินการ พร้อมเจ้าของฟาร์ม
เจ้าของฟาร์ม นำเสนอแนวคิดข้อปฏิบัติเพ่มเติมแก่สมาชิก
ฟาร์ม ดาบตำรวจ ชนินทร ปัญยาเสมอทรัพย์ ม.1 ต.ไชยมงคล
ฟาร์ม นายเสริมชัย ศวัสกร ม.1 ต.ไชยมงคล
สถานที่ฟาร์มคุณเสริมชัย รอบด้านมีแต่ไก่เป็นคู่ๆ
ปศุสัตว์อำเภอ ชี้แจงโครงการฯ มอบยาให้สมาชิก
แนะนำการใช้วัคซีนและยาที่นำมา
ตอบข้อซักถามให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักการจัดการ
ภาพสถานที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองที่ทำการพัฒนาการเลี้ยง
มีรั้วกั้นบริเวณให้ไก่อยู่ แยกจากคนและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
มีโรงเรือน กันแดด ฝน ลม และจัดภาชนะใส่อาหารและน้ำ
มีบริเวณที่สะอาด ไม่เป็นที่สะสมเชื้อโรค
ภาพมุมกว้าง ทางยาว ที่นำส่งจังหวัดเข้าประกวด ต่อไป
มีบริเวณให้ไก่ได้เดินออกกำลังกาย