หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง จัดพิิธีมอบโค-กระบือ จำนวน 45 ตัว ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอเสิงสาง เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บ้านหนองบัวแดง ม.14 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก