หัวเว็บ
นายวิรุณ รักษามิตร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายเฉลียว ขจรภพ เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน นายธนวัฒน์ ชมตะคุ ปศุสัตว์อำเภอคง ออกติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
และติดตามการสรัางคอกต้นแบบ ตามโครงการลดพื้นที่ปลูกข้าวส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์
ณ บ้านหนองสะแกงาม ม. 15 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
ติดตามงาน
กลับหน้าแรก