หัวเว็บ
นายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย รับมอบโคจากผู้มีจิตศรัทธาคุณพัชรินทร์ บุญเพิ่มพงศ์ และคณะ จำนวน 1 ตัว มูลค่า 25,000 บาท
เข้าร่วมโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเตริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน2558
มอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนไทยยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ณ วัดโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557
มอบโคธคก.
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
กลับหน้าแรก