หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน , กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ธ.ค.ก. หลุ่งตะเคียน
จัดพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่ได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 64 ตัว
ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557
พิธีมอบโคกระบือธคก.
พิธีมอบโคกระบือธคก.
พิธีมอบโคกระบือธคก.
พิธีมอบโคกระบือธคก.
พิธีมอบโคกระบือธคก.
พิธีมอบโคกระบือธคก.
พิธีมอบโคกระบือธคก.
พิธีมอบโคกระบือธคก.
พิธีมอบโคกระบือธคก.
พิธีมอบโคกระบือธคก.
พิธีมอบโคกระบือธคก.
พิธีมอบโคกระบือธคก.
พิธีมอบโคกระบือธคก.
พิธีมอบโคกระบือธคก.
พิธีมอบโคกระบือธคก.
พิธีมอบโคกระบือธคก.
พิธีมอบโคกระบือธคก.
พิธีมอบโคกระบือธคก.
พิธีมอบโคกระบือธคก.
พิธีมอบโคกระบือธคก.
พิธีมอบโคกระบือธคก.
กลับหน้าแรก