หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ จัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์
จำนวน 50 ตัว ให้กับเกษตรกร จำนวน 50 ราย นำไปเลี้ยงเพื่อการผลิต โดยมีนายอำนวย ปองนาน ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานในพิธี
ณ วัดบ้านโคกสะอาด หมู่ 10 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
ประธานในพิธี
พี่น้องเกษตรกรร่วมทำพิธีมอบโค
มอบสัญญายืมสัตว์
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นร่วมพิธี
ปศุสัตว์อำเภอจับสลากโค
มอบเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกร
มอบโคให้กับตัวแทนเกษตรกร
วันนมีผู้โชคดีี้ได้รับมอบโค 50 ราย
กลับหน้าแรก