หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยน.สพ.รัชภูมิ เขียวสนาม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ร่วมกับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยน.สพ.อุดม เจือจันทร์ และเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติงานตรวจวินัยฉัยโรคสัตว์
ของมูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้้ง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559
ตรวจโรค
ตรวจโรค
ตรวจโรค
ตรวจโรค
ตรวจโรค
ตรวจโรค
ตรวจโรค
ตรวจโรค
ตรวจโรค
ตรวจโรค
กลับหน้าแรก