หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร"การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer" ตามโครงการ
พัฒนาเกษตรกร Smart Farmer ให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนในการประกอบอาชีพ และฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร ให้ความรู้การทำเกษตรผสมผสาน
แบบครบวงจร เกษตรกรปราดเปรื่อง เกษตรกรจำนวน 56 คน 9 อำเภอ ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ นายนิพนธ์ เปลี่ยนกลาง บ้านมะเกลือ ม.3 ต.มะค่า
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรม
กลับหน้าแรก