หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีดา จัดการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร
การผลิตกระบือคุณภาพในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning) ให้แก่คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ตำบลสามเมือง และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
บ้านเสว ตำบลโนนประดู่ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านโนนกอก ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
กลับหน้าแรก