หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดย นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ นายสมนึก ชำนาญกูล
ปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน พร้อมด้วยทีมงาน ออกตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่พันธุ์กุดจิก และฟาร์มไก่พันธุ์บุใหญ่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
กลับหน้าแรก