รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสูง จัดฝึกอบรมเกษตรกรศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์
หลักสูตร การเลี้ยงสัตว์ตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ฟาร์มสาธิต นายนรินทร์ ดอนนอก หมู่ที่ 14 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553
ป้ายโครงการ
มีทั้งฟาร์มสาธิตหมูหลุม และโคเนื้อ
หมอเฉลียว ชี้แจงโครงการ
สมาชิกศูนย์เข้ารับการอบรม
เจ้าของฟาร์มตัวจริง
ป้ายศูนย์เครือข่าย หน้าฟาร์ม
กิจกรรมโคเนื้อ
ปลูกผักปลอดสารพิษ
บรรยากาศในฟาร์ม
ทีมจังหวัด ตรวจเยี่ยมกิจกรรม
กิจกรรมหมูหลุม
วันนี้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ มาให้กำลังใจ