หัวเว็บ
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.)
ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต (ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) จำนวน 2 ราย พร้อมมอบแผ่นยางปูพื้นคอกพร้อมเวชภัณฑ์ แก่อาสาปศุสัตว์
ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก