รูปหัวเว็บ
จากภาวะน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสูงเนิน ในห้วงเดือนตุลาคม 2550 ปศุสัตว์อำเภอสูงเนินลุยน้ำสำรวจความเดือดร้อน
ของเกษตรกร พร้อมประสานขอความช่วยเหลือ ด้านเวชภัณฑ์ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ขอรับหญ้าแห้งอัดฟ่อนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนยานพาหนะบรรทุกหญ้า
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร อย่างทันท่วงที
โคนมจมโคลน

เส้นทางคมนาคมที่จะฝ่าไปเยี่ยมเกษตรกร

ปศุสัตว์อำเภอสูงเนินตรวจเยี่ยม /   รับฟังปัญหาของเกษตรกร

หมูหนีน้ำ อาศัยศาลากลางบ้านชั่วคราว

ทะเลโคลนกลางคอกวัว

โคหนีน้ำหิวจัด ขอชิมหญ้าแห้งก่อนพิธีมอบ

นายอำเภอสูงเนิน ปศุสัตว์อำเภอ นายก อบต.เสมา กำนัน พร้อมเกษตรกร

  ปศุสัตว์อำเภอรายงานความเสียหาย / การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

ลำเลียงหญ้าไปให้วัว ทุกรูปแบบ

คุณยาย รอยยิ้ม ฟ่อนหญ้า พาหนะคู่ยาก

แจกตั้งแต่รุ่งสาง จวบค่ำคืน

  ปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน ลุยแจกหญ้า เวชภัณฑ์ ทุกจุดที่เดือดร้อน