หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดจังหวัดนครราชสีมา นำชุดเฉพาะกิจเก็บตัวอย่างน้ำนม 40 นาย เข้าเก็บตัวอย่างน้ำนมที่ศูนย์รับน้ำนมดิบ 33 แห่ง
และโรงงานแปรรูปนม 4 แห่ง ในท้องที่ 12 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน โดยเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.สุรินทร์ เพื่อตรวจสอบในเชิงปริมาณและคุณภาพของน้ำนม ซึ่งจะทำให้เด็กนักเรียน
ได้ดื่มนมที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ และมีคุณค่าทางอาหารสูงสุด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
ตรวจนม
กลับหน้าแรก