รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ระดับเขต นิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ณ ที่ทำการออมทรัพย์ผู้เลี้ยงโคบ้านหัวสนาม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553
ที่ทำการกลุ่ม
คณะกรรมการฯ นิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงาน
หมอจารุมุข เจ้าของงานในพื้นที่แนะนำทีมงาน
ประธานกลุ่มบรรยายสรุป
สมาชิกมากันพร้อมหน้า
มุมมองด้านหลัง
บรรยากาศการประเมิน
ดูงานฟาร์มโคนม นวรัตน์ อิ่มลาภ