รูปหัวเว็บ
 
นายขวัญชัย หุนตระกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการพักชำระหนี้ ปี 2544 - 2546 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546