หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโคให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 54 ตัว มอบให้เกษตรกรในพื้นที่ 54 ราย โดยมีนายอนุรักษ์ สังขรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอพระทองคำ
และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมปริสุทโธ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
กลับหน้าแรก