หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสตว์ และปศุสัตว์อำเภอโชคชัย จัดฝึกอบรมหลักสูตร"การพัฒนาเกษตรกรสู่
Smart Farmer" ตามโครงการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer จำนวน 49 คน โดยเน้นการให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุน
ในการประกอบอาชีพ ให้ความรู้ปศุสัตว์อินทรีย์วิถีชาวบ้าน ให้ความรู้จากประสบการณ์จริงจากเจ้าของศูนย์เรียนรู้คุณวิลาวัลย์ การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ นางวิลาวัลย์ แก้วกุลธร 43 ม.10ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
กลับหน้าแรก