รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน ร่วมกับเทศบาลสูงเนิน รณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 2551
ร่วมกันทุกฝ่าย
ผู้บริหารมาติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด
วันนี้มาดับไข้หวัดนกครับ
บริการพ่นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค
ด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วน
พ่นยาฆ่าเชื้อในฟาร์มไก่พื้นเมือง
มีเครื่องมือดี ทุ่นแรงและเวลาได้มาก
พ่นทุกเล้า