หัวเว็บ
นายสมภพ มุกดาสนิท นายอำเภอสีดา มอบหมาย นายสรายุทธ นาคผสม ปลัดอําเภอ/จิตอาสา 904 ร่วมกับนายประเสริฐ ซาเฮ้า ปศุสัตว์อำเภอสีดา ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย บ้านเมืองสูง ม. 8 บ้านหนองเทียมพัฒนา ม.9 ตำบลหนองตาดใหญ่ มีสมาชิกจำนวน 21 ราย กระบือ 21 ตัว ซึ่งในห้วงนี้ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ นครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีดา ดำเนินการผสมเทียมกระบือจำนวน 8 ตัว และวัว 10 ตัว ให้กับสมาชิกฯและประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
กลับหน้าแรก