หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวลาย โดยนายวรวุฒิ วาจามั่น ปศุสัตว์อำเภอบัวลาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการมอบกระบือลูกตัวที่ 1 เพศเมีย
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งเกษตรกรรายเดิมส่งคืนตามระเบียบของโครงการฯ จำนวน 12 ตัว
ขยายให้เกษตรกรรายใหม่ยืมเพื่อการผลิต จำนวน 12 ราย ณ บ้านโนนดู่ ม.2 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก