รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง จัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
ในเกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2555
ปศุสัตว์อำเภอกล่าวพบปะเกษตรกรผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
หมอเฉลียว กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ชี้แจงโครงการ
เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม
คุณสุบรร อันทินทา เจ้าของศูนย์ฯ ถ่ายทอดประสบการณ์
สาธิตการทำอาหารสัตว์
ทดสอบการกินได้ของโค
รับฟังอย่างตั้งใจทุกคน
ปศุสัตว์อำเภอกล่าวสรุปและปิดการฝึกอบรม