หัวเว็บ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเฉลียว ขจรภพ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ,นายเนติธร แก้วจันทึก
เจ้าพนักงานสัตวบาล ออกตรวจเยี่ยมและมอบปัจจัยการผลิต ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอจักราช อำเภอหนองบุญมาก
และอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก