หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ และสนง.ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร
"การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer " ตามโครงการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer จำนวน 25 คน เน้นการให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพ ให้ความปศุสัตว์อินทรีย์วิถีชาวบ้าน ให้ความรู้ GAP การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ นายสุบรร อันทินทา ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
กลับหน้าแรก