รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ รับมอบโคจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 50 ตัว
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ส่งมอบให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จำนวน 50 ราย ในพื้นที่ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553
หมอโกมินทร์ ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ชี้แจง
มอบนโยบาย การบริหารจัดการกลุ่ม
หมอเฉลียว จากจังหวัดชี้แจงโครงการฯ ทำสัญญายืมสัตว์
จับสลาก
มอบสัญญา บัตรประจำตัวสัตว์
มอบสัญญา บัตรประจำตัวสัตว์
กล่าวคำสัตย์ปฏิญาน
วันนี้รับมอบโค 50 ตัว