รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสูง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ
และความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ 15 หมู่บ้าน 5 ตำบล 347 ราย โคกระบือ 2,314 ตัว โดยประสานขอรับความช่วยเหลือ
สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นคราชสีมา หญ้าแห้งอัดฟ่อนจำนวน 20,000 กิโลกรัม
ให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า เมือวันที่ 15 กันยายน - 1 ตุลาคม 2551
ปศุสัตว์อำเภอ ออกสำรวจพื้นที่ ทั้งทีม
บ้านโนนมันเทศ
โคอยู่กลางเกาะ
ชาวบ้านช่วยกันดูแล
คอกนี้เริ่มท่วม
คอกนี้อยู่ไม่ได้แล้ว
คอกข้างบ้านเริ่มท่วมเหมือนกัน
บ้านที่อยู่อาศัยท่วมเช่นเดียวกัน
คอกนี้หนักหน่อย
ย้ายมาอยู่บนโนน(ที่สูง)
ประชุมรับฟังความเดือดร้อนของชาวบ้าน
อบต.มาร่วมด้วยช่วยกัน
หญ้าแห้งอัดฟ่อนชุดแรก
มอบหญ้าแห้งอัดฟ่อนให้เกษตรกร
บรรเทาความเดือดร้อน
ได้รับแล้วครับ