หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอครบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ทำการเหนี่ยวนำกระบือ พร้อมผสมเทียม ในพื้นที่บ้านใหญ่
หมู่ 8 ต.ครบุรี อ.ครบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย พร้อมนี้ปศุสัตว์อำเภอครบุรี ได้มอบแร่ธาตุก้อนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเกษตรกร
@ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
กลับหน้าแรก