หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิรุณ รักษามิตร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสุขสวัสดิ์ ทองน้อย ปศุสัตว์อำเภอครบุรี
และนายวินัย วงษ์ด่านเจริญ เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส ประชุมกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบการผลักดันจากป่าสงวน ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี
ณ บ้านดอนกระชาย ม.9 ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เพื่อรับฟังความต้องการ และสำรวจความเหมาะสมพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์
ของเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ต่อไป เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก