หัวเว็บ

นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร "พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ"
ตามโครงการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตำบลขุนทอง บ้านหนองหว้าเอน ตำบลขุนทอง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558

smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
กลับหน้าแรก