หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบเงินสินเชื่อ ธกส. เป็นค่าสร้างโรงเรือนและค่าซื้อแม่วัวลูกติดของกลุ่มเกษตรกร 6 กลุ่ม
จำนวน 47 คนๆละ 250,000 บาท(ดอกเบี้ย2%) เป็นเงินกว่า 11.02 ล้านบาท กลุ่มผู้เลี้ยงวัวเนื้อบ้านหัวบึง ต.มะค่า อ.โนนสูง ตามโครงการลดพื้นที่
การทำนาฯ เกษตรกรมีการปลูกหญ้าทั้งแพงโกล่าและเนเปียร์กันทั้งหมู่บ้าน มีอาสาปศุสัตว์ที่ยึดอาชีพเลี้ยงวัวคุณภาพสูงมานานหลายปี ที่คอยถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้เกษตรกรในหมู่บ้าน เป็นชุมชนที่เข้มแข็งในการเลี้ยงวัวเนื้อ
ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหัวบึง ม.14 ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
ปรับเปลี่ยนพื้นที่
ปรับเปลี่ยนพื้นที่
ปรับเปลี่ยนพื้นที่
ปรับเปลี่ยนพื้นที่
ปรับเปลี่ยนพื้นที่
ปรับเปลี่ยนพื้นที่
กลับหน้าแรก