หัวเว็บ
นายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย รับมอบกระบือ จำนวน 1 ตัว จากผู้มีจิตศรัทธา คุณศยามล ไทรหาญ พร้อมคณะ
บริจาคกระบือเข้าร่วมโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 มอบให้กัเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนไทย
ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ วัดโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557
รับบริจาคกระบือ
รับบริจาคกระบือ
รับบริจาคกระบือ
รับบริจาคกระบือ
รับบริจาคกระบือ
รับบริจาคกระบือ
กลับหน้าแรก