หัวเว็บ
สถานีโทรทัศน์ ททบ.5 ออกมาถ่ายทำโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโตนด ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็น กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตามโครงการฯ ที่ประสบผลสำเร็จในการน้อมนำโครงการตามพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินงาน มีการเลี้ยงและ
ดูแลสัตว์อย่างดี มีการจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ นำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาทำเป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน มีการจัดการบริหารที่ดี สามารถสร้างอาชีพ
และรายได้เป็นอย่างดี เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้ง ในการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรที่ใช้น้ำน้อย มีเงินออมเพื่อใช้เป็นเงิน ทุนการศึกษาของบุตรหลาน
เกษตรกรอยู่อย่างเป็นสุข เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559
ทำข่าวธคก
ทำข่าวธคก
ทำข่าวธคก
ทำข่าวธคก
ทำข่าวธคก
ทำข่าวธคก
ทำข่าวธคก
ทำข่าวธคก
ทำข่าวธคก
ทำข่าวธคก
ทำข่าวธคก
ทำข่าวธคก
ทำข่าวธคก
ทำข่าวธคก
ทำข่าวธคก
ทำข่าวธคก
กลับหน้าแรก