หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครนาชสีมา พร้อมด้วยนายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ทำพิธีมอบโคเพศเมีย
จำนวน30 ตัว ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้เกษตรกรตำบลขุย 30 ราย โดย มี ปลัดอาวุโส,สวป สภ. ลำทะเมนชัย
,ผช.สาธารณสุขอำเภอ ,กำนัน ,ผญบ และเกษตรกรร่วมงาน และ มีนายวีระ เผื่อนกระโทก ปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัยเป็นผู้ดำเนินงานและกล่าวรายงาน
ณ ศาลาประชาคม บ้านขุย(หนองเต็ง) ม.6 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก