รูปหัวเว็บ
หน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์
ในพื้นที่ตำบลสีมุม,พลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2552
ตรวจระบบสืบพันธุ์ แล้วทำการช่วยรักษา
โคนม ของนายมิ่ง ใจชอบสันเทียะ เลขที่ 74 ม.7 ต.พลกรัง
จนท.ของหน่วยรักษาฯ ให้การช่วยเหลือโคนม ในพื้นที่
ฉีดยาปฏิชีวนะ-ยาบำรุง ให้โคนมที่ตรวจสุขภาพแล้ว
ตรวจให้ยารักษาฉีดยาถ่ายพยาธิ ให้กระบือ
กระบือของ นายเปลี่ยน เตียนพลกรัง 66 ม.8 ต.สีมุม