รูปหัวเว็บ
ปศุสัตว์โคราชและสสอ.3"อบรมเกษตรกรวิทยากรและเกษตรกรอาสาปศุสัตว์ "
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 จัดฝึกอบรมเกษตรกรวิทยากรและเกษตรกรอาสาปศุสัตว์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2547
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ กล่าวเปิดการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มากันพร้อมเพรียงทุกอำเภอตามเป้าหมาย
นักวิชาการฯ ให้แนวทางการเขียนโครงการ
วิทยากรให้ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์
จัดนิทรรศการให้ชมเป็นตัวอย่าง
มอบเกียรติบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า...
ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานกันลืม
ดูกันชัดๆ ว่าใครหล่อที่สุด!!!